VÚV TGM Česká zemědělská univerzita Ministerstvo vnitra České republiky

Návrh koncepce řešení krizové situace vyvolané výskytem sucha a nedostatkem vody na území ČR

metodika Indikátory sucha

Metodika pro stanovení mezních hodnot indikátorů hydrologického sucha

Cílem metodiky je návrh a popis systému indikátorů sucha pro jeho hodnocení a predikci. Metodika je zaměřena především na hodnocení hydrologického sucha s ohledem na sucho klimatické, které je, spolu s antropogenním ovlivněním, hlavní příčinou poklesu zdrojů povrchových a podzemních vod.

Postupy stanovení a vyhodnocení indikátorů sucha popsané v metodice jsou určeny organizacím, které zajišťují státní správu v oblasti monitoringu na poli klimatologie a hydrologie (ČHMÚ), popř. organizacím zajišťujícím správu povodí (s.p. Povodí), při zpracování sledovaných hydrometeorologických veličin za účelem doplnění jejich stávajícího vyhodnocení.

Upozornění na ohrožení suchem vydané ČHMÚ na základě této metodiky slouží krajským vodoprávním úřadům jako podklad pro informování bezpečnostní rady kraje za účelem varování před možností výskytu krizové situace v důsledku nedostatku vody. Navrhovaný systém indikátorů sucha by měl přispět ke zvýšení bezpečnosti státu a občanů v oblasti zajištění efektivního krizového managementu na krajské úrovni.

Klasifikace stavu vodních zdrojů podle této metodiky slouží při přijímání vhodných aktivit a opatření vedoucích k předejití vzniku a zmírnění dopadů krizové situace způsobené vlivem dlouhodobého nedostatku vody. Soubor těchto opatření představuje Metodika pro sestavení hierarchie opatření pro jednotlivé fáze ohrožení suchem.

Metodika respektuje řídicí principy uvedené v doporučujícím dokumentu WMO (WMO, 2012).

Metodika obsahuje přehled použitých veličin a jejich časového rozlišení, indikátorů a jejich mezních hodnot pro určení stavu těchto veličin a z toho vyplývajícího ohrožení nedostatkem vody, doporučení týkající se vhodných teoretických distribučních funkcí a zjednodušenou variantu vhodnou pro použití empirických funkcí. Uvedené postupy mohou být využity i pro charakterizaci extremity jiných spojitých dat se symetrickým i asymetrickým rozdělením.

Navržené indikátory sjednocují a rozšiřují systém včasného varování před výskytem hydrologického sucha a informací o jeho průběhu. Pro vyčíslení a prezentaci indikátorů byl současně připraven software a mapová aplikace, které mohou po úpravě pro rutinní provoz sloužit v systému hlásné služby ČHMÚ.