VÚV TGM Česká zemědělská univerzita Ministerstvo vnitra České republiky

Návrh koncepce řešení krizové situace vyvolané výskytem sucha a nedostatkem vody na území ČR

Software pro stanovení dalších indikátorů sucha Drought-MLP

Drought-MLP je napsán v programovacích jazycích C++ a Splus. Jeho hlavním uživatelským prostředím je statistický interpretr R. Drought-MLP je k dispozici jako extenze programu R ve formě balíku pro interpretr R – R package. Využívá volně dostupné R balíky: Rcpp, Rcpparmadillo, RcppDE a SPEI.

Mezi hlavní funkcionality Drought-MLP náleží odhad indikátorů sucha, sestavení predikčního modelu pro časové řadu indikátoru sucha, který je založený na vybraných modelech neuronových sítí, trénování zvoleného modelu neuronových sítí vybranou metodou SCDE a stanovení charakteristik sucha. Aplikace umožňuje sestavit následující modely neuronových sítí: vrstevnatý percetron s jednou skrytou vrstvou a hybridní neuronovou síť.

Primárně je aplikace vyvíjena pro OS Unix, zdrojový kód je přenositelný pro další platformy. K dispozice je zdrojový kód R balíku, který je možné přímo zkompilovat v interpretru R pod OS Linux.

PONS-train-II

PONS-train-II je softwarová aplikace, která umožňuje sestavení nelineárního regresního modelu, který je možné využít pro analýzu časových řad indikátorů sucha. Softwarem je možné navrhnout regresní modely pro popis vzájemných závislostí charakteristik sucha, předpověď časových řad analyzovaných indikátorů sucha, sestavení chybového modelu pro korekci předpovědí indikátorů sucha a posouzení nejistot analyzovaných matematických regresních modelů.

PONS-train-II je autorizovaný software, který je určen pro analýzu gradientních metod učení vrstevnatého perceptronu. Program analyzuje trénování neuronové sítě: 4 metodami škálovaných gradientů, 2 variantami Levenberg–Marquardtového algoritmu, vybrané optimalizační metody regularizuje. Součástí programu je analýza různých aktivačních funkcí a ensemble simulace. Program umožňuje kontrolu saturace neuronů a jejich prevenci.

Aplikace je napsán v programovacím jazyce C++ za použití šablonové knihovny Armadillo.

Primárně je aplikace vyvíjena pro OS Unix, zdrojový kód je přenositelný pro další platformy. K dispozic je zdrojový kód zkompilovatelný pod OS Linux.

Balíček PONS-train-II ke stažení zde: PONS2train.tar

RaRuPro

RaRuPro je softwarová aplikace v jazyce C++ pro odhad charakteristik srážkoodtokových událostí. Hledanými charakteristikami povodní nebo epizod sucha jsou časové a kvantitativní koeficienty hydrogramu a hyetogramu, popisující tvar těchto událostí.

l

schema_RaRuPro

l

RaRuPro umožňuje pro vybrané úseky sucha stanovit například následující charakteristiky: deficitní objem, celkovou dobu trvání, maximální hodnotu sucha popisovanou daným indikátorem, těžiště události sucha, délku doby poklesu dané události.

Vedle je uvedených 1D charakteristik sucha je součástí aplikace také soubor složených charakteristik, který umožňuje stanovit charakteristiky událostí sucha popsaného dvěma indikátory. Tímto postupem je možné popsat propagaci sucha.

Aplikace RaRuPro je dostupná také ve formě knihovny, kterou je možné začlenit do libovolné softwarové aplikace, která se zabývá odhadem charakteristik událostí sucha.

Primárně je aplikace vyvíjena pro OS Unix, zdrojový kód je přenositelný pro další platformy. K dispozici je zdrojový kód zkompilovatelný pod OS Linux.

Balíček RaRuPro ke stažení zde: RARuPro.tar

VgSCDE

VgSCDE – variable generations in shuffled complex differential evolution je softwarová aplikace, která je navržena pro testování globálních optimalizačních algoritmů na benchmarkovských úlohách. Aplikace obsahuje 14 variant metody SCDE. Metoda SCDE je distribuovanou variantou globální optimalizační metody, která je založena na diferenciální evoluci. SCDE poskytuje asynchronií paralerizaci optimalizačního výpočtu. Aplikace umožňuje výběr a navržení optimalizačního algoritmu pro řešení inverzní úlohy, jejíž cílem je nalezení hodnot parametrů příslušného matematického modelu.

Umožňuje odhad řídících parametrů optimalizace prostřednictvím ansámblové simulace, srovnávací analýzy strategie 14 mutací, binomiálního křížení a odhadu parametrů metodou maximální věrohodnosti.

Pro potřeby řešení projektu byla aplikace použita při řešení inverzní úloh souvisejících s identifikací parametrů nelineárních regresních modelů neuronových sítí, které jsou speciálně vyvinuty pro předpověď indikátorů sucha a vybraných charakteristik sucha.

Vedle uvedeného účelu využití je aplikace dostupná ve formě knihovny, kterou je možné využít jako globální optimalizátor.

Aplikace je napsán v programovacím jazyce C++ za použití šablonové knihovny Armadillo.

Primárně je aplikace vyvíjena pro OS Unix, zdrojový kód je přenositelný pro další platformy. K dispozici je zdrojový kód zkompilovatelný pod OS Linux.

Balíček VgSCDE ke stažení zde: vgSCDE.tar