VÚV TGM Česká zemědělská univerzita Ministerstvo vnitra České republiky

Návrh koncepce řešení krizové situace vyvolané výskytem sucha a nedostatkem vody na území ČR

Koncepce a metodiky

Koncepce

Cílem návrhu Koncepce řešení krizové situace výskytu sucha a nedostatku vody v České republice je připravit realizaci aktivit a opatření vedoucích k zabezpečení hlavních cílů uvažovaných Plánů pro zvládání sucha a vytvořit tak východisko pro návrh souhrnné koncepce řešení této problematiky.

Struktura Plánu pro zvládání sucha

Cílem Plánu pro zvládání sucha (PZS) je minimalizovat negativní dopady sucha. PZS vychází z pokynů společného programu WMO/GPW „Integrated Drought Management Programme“ a ze zkušeností s tvorbou a uplatněním Povodňových plánů. PZS by jako součást plánů oblastí povodí měly podléhat periodickým aktualizacím.

Návrh legislativních úprav

Dokument obsahuje popis současných strategických dokumentů k ochraně před suchem, stávající legislativní nástroje a dále návrh novelizace právní úpravy ochrany před působením sucha vzhledem k tomu, že dosavadní právní úprava je často nedostatečná.

Metodika Indikátory sucha

Metodika popisuje postup vyhodnocení průběhu srážek, srážek–evapotranspirace, odtoku, stavu hladin ve vrtech, vydatnosti pramenů a zásoby vody v nádržích za účelem kvantifikace sucha v týdenním kroku. Charakteristickým znakem je snaha o maximální sjednocení způsobu hodnocení napříč sledovanými veličinami.

Metodika Hierarchie opatření

Metodika představuje soubor aktivit a opatření pro jednotlivé fáze ohrožení suchem vedoucí k předejití vzniku a zmírnění dopadů krizové situace způsobené vlivem dlouhodobého sucha. Je určena orgánům zajišťujícím veřejnou správu (především na úrovni kraje), správu povodí a dalším subjektům zapojeným do procesu plánování v oblasti vod a krizového řízení, pro něž by měla být podkladem pro aktivity vedoucí k předejití krizové situace vyvolané výskytem hydrologického sucha a při rozhodování o realizaci dlouhodobých opatření v rámci posilování odolnosti systému proti negativním dopadům sucha.