VÚV TGM Česká zemědělská univerzita Ministerstvo vnitra České republiky

Návrh koncepce řešení krizové situace vyvolané výskytem sucha a nedostatkem vody na území ČR

metodika Hierarchie opatření

Metodika pro sestavení hierarchie opatření pro jednotlivé fáze ohrožení suchem.pdf
Příloha k Metodice pro sestavení hierarchie opatření pro jednotlivé fáze ohrožení suchem.pdf

Cílem metodiky je představit soubor aktivit a opatření navrhovaných pro jednotlivé fáze ohrožení suchem vedoucí k předejití vzniku a zmírnění dopadů krizové situace způsobené vlivem dlouhodobého nedostatku vody ve zdrojích v rámci působnosti kraje. Legislativní rámec pro naplňování jednotlivých opatření představuje platné znění zákonů upravujících problematiku vod (zákon č. 254/2001 Sb., o vodách) a krizového řízení (zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení). Metodika doplňuje stávající legislativní postupy a doporučuje postup ve věcech, které legislativa zatím neupravuje. Součástí metodiky je přehled jednotlivých opatření, vycházející z kombinace několika přístupů k jejich hierarchizaci. Dokument přímo navazuje na Metodiku pro stanovení mezních hodnot indikátorů hydrologického sucha.

Metodika dále navazuje na některé přijaté strategické dokumenty (Strategický rámec udržitelného rozvoje české republiky, usnesení vlády č. 37/2010; Státní politika životního prostředí České republiky 2012–2020, usnesení vlády č. 6/2013; Koncepce environmentální bezpečnosti 2012–2015 s výhledem do roku 2020, usnesení Bezpečnostní rady státu č. 10/2012), věnující se mimo jiné i problematice sucha na území České republiky.

Metodika je primárně určena orgánům zajišťujícím samosprávu (především na úrovni kraje), státní správu, správu povodí a dalším subjektům zapojeným do procesu plánování v oblasti vod a krizového řízení, pro něž by měla být podkladem pro rozhodování při řešení krizové situace spojené s nedostatkem vody ve zdrojích a rovněž při rozhodování o realizaci dlouhodobých opatření v rámci posilování odolnosti systému proti negativním dopadům hydrologického sucha. Sucho je pro potřeby této metodiky definováno situací, kdy ČHMÚ vydá upozornění na stav bdělosti nebo pohotovosti na příslušném vodním zdroji podle Metodiky pro stanovení mezních hodnot indikátorů hydrologického sucha nebo vyhlášením krizové situace v důsledku nedostatku vody. Zdrojem vody se pak rozumí voda v povrchových tocích, podzemní voda a voda v nádržích. Stav bdělosti nebo pohotovosti je vyhlašován v důsledku dlouhotrvajících výjimečně nízkých průtoků, stavů ve vrtech, vydatností pramenů nebo zásob vody v nádržích.