VÚV TGM Česká zemědělská univerzita Ministerstvo vnitra České republiky

Návrh koncepce řešení krizové situace vyvolané výskytem sucha a nedostatkem vody na území ČR

Další výstupy

Predikce sucha

Pravděpodobnostní předpověď sucha z hlediska odtoku. Odtok je simulován modelem BILAN kalibrovaným na průběh pozorovaného odtoku pomocí optimalizace parametrů po klouzavých periodách s důrazem na shodu průběhu základního odtoku. Model BILAN byl upraven na simulaci odtoku v týdenním kroku. Vstupními veličinami modelu pro predikci je ansámbl srážek a teplot na 4 týdny dopředu simulovaný pomocí neparametrického resamplingu metodou nejbližšího souseda.

Historická sucha

Syntéza dat získaných v předinstrumentálním, raně instrumentálním a instrumentálním období hydrologie. Z dobového tisku byly vypsány a digitalizovány denní záznamy vodních stavů Vltavy v Praze v letech 1825–1890. Jako kritické scénáře z hlediska nízkých vodních stavů byla vybrána období 1831–1836 a 1861–1866.

Vztahy mezi indikátory sucha

Průběh odtoku vyjádřený indexem DMRI byl modelován na základě indexu srážek DMPI a SEP, srážek–evapotranspirace DMPEI a podzemních vod DMGI. Vztahy mezi indikátory byly odvozeny pomocí genetického programování.